ALGORITMY ABCDE - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.4.13 - A.S. Ghost Czech Force














Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zajímavosti > První pomoc > ALGORITMY

Algoritmus ABCDE

Kardiopulmonální zástava není náhlá příhoda, neboť ji lze do velké míry předvídat. Z 80 % předchází kardiopulmonální zástavě několikahodinové zhoršení stavu pacienta – varovné signály jako hypoxie či hypotenze mohou být přehlédnuty a nedostatečně léčeny.


SOUHRN: Příspěvek popisuje jednoduchý postup základního vyšetření pacienta, který by měl mít vžitý každý zdravotník, ať již intenzivista, záchranář nebo sestra na standardním oddělení. Zvládnutí algoritmu ABCDE umožňuje zdravotníkům včasné rozpoznání život ohrožujícího stavu a rychlé poskytnutí adekvátní pomoci.
Klíčová slova: algoritmus ABCDE, zástava dechu, srdeční zástava, hypoxie, hypotenze, celkové vyšetření


Vše souvisí se vším – třepotání křídel českého motýla souvisí se zemětřesením v Číně – systémy: respirační, kardiovaskulární a nervový jsou vzájemně provázány a náš algoritmus se zabývá právě jimi. Nemusíte se obávat složitého teoretického pojednání – jedná se pouze o základní, ale důležité vyšetření, které může pacientovi zachránit život. Sestra, která se stará o svého pacienta a je s ním v kontaktu po celou svou 12hodinovou službu, je také většinou první, která rozpozná zhoršení jeho zdravotního stavu. Lékař by měl být vždy nablízku, ale sestra, která je pacientovi nejblíže, musí být schopna jeho stav správně zhodnotit a je-li třeba, učinit i základní – život zachraňující – kroky.

Algoritmus
Znalost vyšetřovacího algoritmu ABCDE již pomohla zachránit život nejednoho pacienta, a to je důvod, proč je třeba připomínat jeho význam a užitečnost. Zkratka ABCDE představuje zde symbol „zdravotnické gramotnosti“, což znamená, že krok za krokem popisuje primární postup vyšetření postiženého, které je nezbytné pro záchranu lidského života. Jedná se o počáteční písmena anglických slov: A (airway), B (breathing), C (circulation), D (disability), E (exposure).


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky